ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > གཙོ་ངོས། > བློ་མཐུན་ཝང་དབྱང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

བློ་མཐུན་ཝང་དབྱང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

汪洋同志简历.jpg

བློ་མཐུན་ཝང་དབྱང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཝང་དབྱང་། ཕོ། རྒྱ་རིགས། 1955ལོའི་ཟླ3པར་སྐྱེས། ཨན་ཧོས་སུའུ་ཀྲིག་གི་མི་ཡིན། 1972ལོའི་ཟླ6པར་བྱ་བར་ཞུགས། 1975ལོའི་ཟླ8པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་ཆེན་གྱི་བསླབ་གནས་དང་། རང་བྱུང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་མིང་ཐོབ་བླངས་ཡོད།

ད་ལྟ་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད།

1972ལོ་ནས1976ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་གྱི་སུའུ་ཞན་ས་ཁུལ་གྱི་ཟས་རིགས་བཟོ་གྲྭའི་བཟོ་བ་དང་འཁོར་ཁང་གི་འགན་ཁུར་བའི་འགན་བཞེས།

1976ལོ་ནས1979ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་སུའུ་ཞན་ས་ཁུལ་གྱི་ལྔ་བདུན་ལས་བྱེད་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་། ཁྲིད་དཔྱོད་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ། སློབ་གྲྭའི་ཏང་ཨུའི་ཨུ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

1979ལོ་ནས1980ལོའི་བར་དུ། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་གཞུང་ལུགས་དྲིལ་སྒྲོག་ལས་བྱེད་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཆབ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཆེད་ལས་སྦྱངས།

1980ལོ་ནས1981ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་སུའུ་ཞན་ས་ཁུལ་ཏང་ཨུའི་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གྱི་འགན་བཞེས།

1981ལོ་ནས1982ལོའི་བར་དུ། གུང་གཞོན་ཚོགས་པ་ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་སུའུ་ཞན་ས་ཁུལ་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

1982ལོ་ནས1983ལོའི་བར་དུ། གུང་གཞོན་ཚོགས་པ་ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་དྲིལ་སྒྲོག་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།

1983ལོ་ནས1984ལོའི་བར་དུ། གུང་གཞོན་ཚོགས་པ་ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

1984ལོ་ནས1987ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ་དང་། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

1987ལོ་ནས1988ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་དང་། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

1988ལོ་ནས1992ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་ཐུང་ལིན་གྲོང་ཁྱེར་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། ཧྲི་ཀྲང་ཚབ་མ། ཧྲི་ཀྲང་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས། (དེའི་སྐབས་ཀྱི1989ལོ་ནས1992ལོའི་བར་དུ། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་འཕྲིན་བརྒྱུད་སློབ་གླིང་གི་དངོས་གཞིའི་འཛིན་གྲྭའི་ཏང་སྲིད་དོ་དམ་ཆེད་ལས་ལས་ཐོག་ནས་སྦྱངས། )

1992ལོ་ནས1993ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་འཆར་གཞིའི་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་དང་། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི། ཧྲིན་ཀྲང་ལས་རོགས་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

1993ལོ་ནས1993ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

1993ལོ་ནས1998ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། (དེའི་སྐབས་ཀྱི1993ལོ་ནས1995ལོའི་བར། ཀྲུང་གོའི་ཚན་རྩལ་སློབ་ཆེན་དོ་དམ་ཚན་རིག་སྡེ་ཁག་གི་དོ་དམ་ཚན་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་འཛིན་གྲྭར་ལས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་རང་བྱུང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པའི་མིང་ཐོབ་བླངས། 1997ལོའི་ཟླ3པ་ནས1997ལོའི་ཟླ5བའི་བར་དུ། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས། )

1998ལོ་ནས1999ལོའི་བར་དུ། ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

1999ལོ་ནས2003ལོའི་བར་དུ། རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ་དང་། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མིའི་འགན་བཞེས། དེའི་སྐབས་ཀྱི2001ལོའི་ཟླ9བ་ནས2001ལོའི་ཟླ11བར་དུ། ཀྲུང་དབྱང་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ཞིང་ཆེན་དང་པུའུ་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭར་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

2003ལོ་ནས2005ལོའི་བར་དུ། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ(རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི་རྒྱུན་ལས་བྱ་བའི་འགན་ཁུར་བ་དང་། པུའུ་ཀྲང་རིམ་པ་ཡིན།)དང་ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

2005ལོ་ནས2006ལོའི་བར་དུ། ཁྲུང་ཆིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2006ལོ་ནས2007ལོའི་བར་དུ། ཁྲུང་ཆིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གྱི་འགན་བཞེས།

2007ལོ་ནས2007ལོའི་བར་དུ། ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཁྲུང་ཆིན་གྲོང་ཁྱེར་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

2007ལོ་ནས2012ལོའི་བར་དུ། ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་ཨུ་ཡོན་དང་། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2012ལོ་ནས2013ལོའི་བར་དུ། ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགན་བཞེས།

2013ལོ་ནས2017ལོའི་བར་དུ། ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མིའི་འགན་བཞེས།

2017ལོར། ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མིའི་འགན་བཞེས།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཀྲུང་དབྱང་རྗེས་སྣོན་ཨུ་ཡོན་དང་། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་དང་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་ཨུ་ཡོན་དང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཡིན།

མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།