ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > གཙོ་ངོས། > ཡུས་ཚོང་ལི།

ཡུས་ཚོང་ལི།

 

ཡུས་ཚོང་ལི། ཕོ། རྒྱ་རིགས། 1961ལོའི་ཟླ10བར་སྐྱེས། ཧི་པེའི་ཆིན་ཡོན་གྱི་མི་ཡིན། 1984ལོར་བྱ་བར་ཞུགས། 1984ལོའི་ཟླ7པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་དུ་ཞུགས། ཧ་ཨར་པིན་བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་ལས་སློབ་གླིང་གི་བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་ལས་སྡེ་ཁག་ཏུ་བཟོ་ལས་དང་དམངས་སྤྱོད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་སློབ་མཐར་ཕྱིར། སློབ་ཆེན་བསླབ་གནས། ནུབ་བྱང་སློབ་ཆེན་གྱི་དོ་དམ་རིག་པའི་རམ་འབྱམས་པ་དང་བཟོ་བསྐྲུན་པ་བཅས་ཡིན། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་རྒྱུ་ཨུ་དང་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། མཚོ་ཤར་བཟོ་ལས་གླིང་ཁུལ་ཏང་བཟོ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད།
སྔ་གཞུག་ཏུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཀུང་སིའི་གཉེར་བ༼ཁྲུའུ་རིམ་པ་གཞོན་པ༽དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིན་འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་སྐྲུན་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས།
2000ལོའི་ཟླ1པོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིན་གྱི་ཐིན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།
2008ལོའི་ཟླ2པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིན་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཐིན་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།
2008ལོའི་ཟླ9བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཆུ་བེད་ཐིན་གྱི་ཐིན་ཀྲང་དང་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།
2011ལོའི་ཟླ1པོར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་ས་ཆའི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་པ་དང་། 2011ལོའི་ཟླ་བཞི་བར་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་ལས་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཏང་བཟོ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བཞེས།
2013ལོའི་ཟླ7པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་ལས་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཏང་བཟོ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།
2017ལོའི་ཟླ་5པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་རྒྱུ་ཨུ་དང་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་བཟོ་ལས་གླིང་ཁུལ་གྱི་ཏང་བཟོ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།
 

 

མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།